Poslání

Posláním Pečovatelské služby v Krnově je poskytovat podporu osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc při péči o vlastní osobu a svou domácnost.  

Poskytujeme sociální službu, která umožňuje osobám v maximální možné míře zachovat a podporovat jejich samostatnost s důrazem na podporu aktivního života, udržování a posilování samostatnosti a kompetencí těchto klientů.

 

Cíle pečovatelské služby

 • Udržovat schopnosti v oblasti sebeobsluhy, v péči sám o sebe.
 • Podporovat udržování sociálních kontaktů zprostředkováním návazných veřejných služeb.
 • Nástroje k naplnění cílů poskytované služby jsou:
  individuální plány, dotazování, pozorování klienta a další metody sociální práce.

 

Zásady pečovatelské služby

 • Individuální přístup ke každému klientovi s ohledem na jeho specifické potřeby a zájmy.
 • Pružnost přizpůsobení služby požadavkům klienta při změně+ jeho situace.
 • Rovnost a partnerské postavení poskytovatele vůči klientovi.
 • Spolupráce s rodinou, pečujícími v zájmu klienta.
 • Nestrannost a neutralita v záležitostech rodiny a pečujících.
 • Zachovávat lidskou důstojnost klienta.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Okruh osob, kterým je pečovatelská služba určena:

Osoby v nepříznivé sociální situaci z důvodu snížené soběstačnosti, chronického onemocnění nebo z důvodu dlouhodobého či krátkodobého zhořšeného zdravotního stavu.

 

Důvody pro neposkytnutí pečovatelské služby

 • Kapacita terénní sluby je naplněna.
 • Žadatel nesplňuje rozhodující kritéria cílové skupiny.
 • Osoba, která žádá o poskytnutí sociální služby a poskytovatel ji vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování ovinností vyplývajících ze smlouvy.

 

FORMA A PROVOZNÍ DOBA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Pečovatelská služba je terénní službou. Poskytuje se v pracovní dny, tj. pondělí až pátek, od 7.00 hod. do 21.00 hod. O víkendech a svátcích je služba poskytována od 7.00 do 19.00 hod.

Působnost terénní pečovatelské služby

 • V domácnostech klientů pobývajících na území města Krnov.
 • V domácnostech klientů bydlících mimo město Krnov, a to do vzdálenosti 15 km od Krnova.