Historie Domova pro seniory Krnov

Stavba Domova pro seniory Krnov byla zahájena v roce 1987, ukončena kolaudačním řízením v měsíci červnu 1991.

Domov pro seniory Krnov zahájil provoz dne 22. 7. 1991. Do 30. 9. 1991 byl Domov pro seniory Krnov začleněn jako zařízení Ústavu sociálních služeb Bruntál, na základě delimitační dohody se stal od 1. 10. 1991 samostatnou rozpočtovou organizací, jejím zřizovatelem se stalo Město Krnov.

Na základě rozhodnutí městského zastupitelstva č. 137/18 ze dne 25. 11. 1992 byl Domov pro seniory Krnov změněn od 1. 1. 1993 na příspěvkovou organizaci.

Dodatkem č. 1 ke Zřizovací listině ze dne 1. 6. 1998 bylo Domovu pro seniory Krnov povoleno vykonávat hospodářskou činnost – prodej obědů cizím strávníkům, pronájem nebytových prostor.

Dne 11. 5. 2004 byl doplněn článek III., část 3.1. Zřizovací listiny s tím, že Domov pro seniory Krnov bude od 1. 6. 2004 v rámci hlavní činnosti zajišťovat přípravu a vaření celodenní stravy pro klienty a zaměstnance DD Ježník (řešení stravovacího provozu DD Ježník bylo schváleno na 35. zasedání RM dne 20. 4. 2004 pod č. 780/35).

Prvními klienty nově otevřeného domova důchodců byli klienti bývalého DD Karlovec. Klienti byli umístěni v zařízení na dobu určitou a to do doby zahájení provozu nového Domova důchodců Bruntál. K 1. 6. 1992 byli klienti přemístěni do Bruntálu.

V době zahájení provozu v DS Krnov byla ubytovací kapacita 130 míst. Klienti byli ubytováni v 82 pokojích. Vzhledem k tomu, že zájem o ubytování v DD přesahoval možnosti kapacity, byla po dohodě se zřizovatelem v roce 1993 rozšířena kapacita zařízení na 140 ubytovacích míst. Po provedených stavebních úpravách vznikly 3 dvoulůžkové pokoje a 4 jednolůžkové pokoje.

V rámci výstavby DS nebyla řešena požární signalizace objektu. Objekt byl vybaven pouze hydranty a ručními hasícími přístroji. Dorozumívací zařízení bylo instalováno pouze v 1. NP a 2. NP. Po dohodě se zřizovatelem bylo rozhodnuto tuto situaci řešit. V roce 1995 byla v celém objektu instalována elektrická požární signalizace a současně i nové dorozumívací zařízení. V roce 1996 byla provedena další investiční akce a to rozšíření výdejny stravy a místnosti pro příjem použitého nádobí. Místnost pro příjem použitého nádobí byla vybavena dřezy a myčkou na nádobí. V měsíci květnu 1997 jsme zakoupili do varny elektrický konvektomat.

Při živelné události (povodeň) dne 7. 7. 1997 byl vodou zatopen celý suterén DD Krnov včetně objektu s dieselagregátem náhradního zdroje elektrické energie. V suterénu se nachází celé zázemí domova – kuchyně, prádelna, sklady, dílny, garáž, el. boilery, regulace topení, hlavní rozvodna el.energie. V místnostech sahala voda do výše 2,40 m. Vodou byl zcela zaplaven dvůr DS, zahrada, částečně i park před objektem DS.

Likvidace následků povodně si vyžádala finanční částku ve výši 3.820.457,-Kč.

Díky aktivní pomoci spoluobčanů, vojáků a zejména pracovníků DD byl již 6. 8. 1997 zahájen provoz v kuchyni, 1. 9. 1997 pak provoz v prádelně.

V roce 2000 - 2001 jsme provedli v celém zařízení úpravu systému topení – elektrická regulace. V roce 2003 byla provedena rekonstrukce prádelny. Stavebně byl oddělen nečistý provoz od provozu čistého. Do prádelny byly zakoupeny 3 bariérové pračky. V roce 2004 byly provedeny opravy jídelních výtahů dle norem EU. V roce 2005 provedena rekonstrukce výtahu (nosnost 500 kg) podle norem EU.

V současné době je domov pro seniory vybaven řadou pomůcek pro imobilní klienty, např. polohovací postele, zvedák, sprchová židle, chodítka, byl částečně obměněn nábytek v pokojích klientů. Modernizace interiérů domova neustále pokračuje a to tak, aby se klientům v zařízení dobře a spokojeně žilo. Na počátku roku 2013 proběhlo sloučení Domova pro seniory Krnov s Domovem jistoty Devětsil. Současná kapacita zařízení je 136 klientů (101 klientů domova pro seniory a 35 klientů domova se zvláštním režimem).