Veřejný závazek

Poslání

Posláním Pečovatelské služby v Krnově je poskytovat podporu osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení i rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc při péči o vlastní osobu a svou domácnost.  

Poskytujeme sociální službu, která umožňuje osobám v maximální možné míře zachovat dosavadní způsob života v domácím prostředí.

Pečovatelská služba v Krnově poskytuje tyto činnosti

Základní sociální poradenství

 • poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace

Základní činnosti sociální péče

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Působnost terénní pečovatelské služby

 • v domácnostech uživatelů pobývajících na území města Krnov 
 • v domácnostech uživatelů bydlící mimo město Krnov, a to do 15 km
 • v domácnostech uživatelů v Domech s pečovatelskou službou v Krnově, na ulicích Moravská, Slezská, Hlubčická, U Jatek a Rooseveltova

Své služby poskytuje v pracovní dny, tj. pondělí až pátek, od 7:00 do 21:00 hodin.

O víkendech a svátcích je služba zajišťována od 07:00 do 19:00 hodin.

Pečovatelská služba v Krnově je poskytována podle zákona o sociálních službách za úhradu dle platného sazebníku.

Specifikace okruhu osob, kterým je pečovatelská služba určena

1. skupina:

 • osoby v nepříznivé sociální situaci z důvodu snížené soběstačnosti s ohledem na věk, chronické onemocnění nebo z důvodu dlouhodobého či krátkodobého zdravotního stavu

2. skupina:

 • rodiny s dětmi, ve kterých se narodilo současně 3 a více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí

Důvody pro neposkytnutí pečovatelské služby

 • osoba žádá činnosti nebo sociální službu, kterou pečovatelská služba neposkytuje
 • je naplněna kapacita služby
 • zdravotní stav osoby vyžaduje celodenní zdravotní péči
 • osobě byla vypovězena smlouva o poskytování služby v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Cíle pečovatelské služby

 • zachovat dosavadní způsob života uživatele v domácím prostředí a oddálit tak nutnost jeho umístění v pobytové sociální službě udržením schopností v rámci sebeobsluhy, sociálních kontaktů apod.
 • podporovat zprostředkování návazných a veřejných služeb, které jsou v daném místě dostupné
 • zajistit dostupnost srozumitelných informací o poskytované službě, aktivně spolupracovat na vytváření komunitního plánu Města Krnov
 • zvyšovat odbornost pracovníků

Zásady pečovatelské služby

 • zachování lidské důstojnosti s důrazem na dodržování lidských práv a jedinečnost uživatele
 • individuální přístup k uživatelům s ohledem na jeho specifické potřeby a přání
 • rychlé přizpůsobení služby požadavkům uživatele při změně jeho situace
 • rovnost a partnerské postavení uživatele i poskytovatele 
 • spolupráce s rodinou uživatele služby