Informace o službě

Činnosti, které naše služba nabízí 

Základní sociální poradenství:

 • Poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

 

Základní činnosti:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 

Fakultativní činnosti:

 • Dohled nad užíváním léků.
 • Procházky a jiné aktivity.
 • Prací prostředky od poskytovatele.
 • Dohled nad měřením krevního tlaku.
 • Doprava autem k lékaři/instituce.

Pečovatelská služba v Krnově je poskytována podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Úhrada za poskytování pečovatelské služby se řídí dle platného sazebníku od 1.10. 2017, který je dostupný zde.

Pracovní doba pečovatelské služby

Své služby poskytuje v pracovní dny, tj. pondělí až pátek, od 7:00 do 21:00 hodin a o víkendech a svátcích v době od 7:00 do 19:00 hodin.

Místo a cena zajištění obědů pro uživatele

Pečovatelská služba dováží obědy ze dvou míst:

 1. Z Domova pro seniory Krnov, Rooseveltova 2141/51. Cena 1 oběda činí 64,- Kč.
  Strava je rozlišena na dietní, normální a diabetickou s možností výběru ze dvou jídel. Jídelníček je sestaven na čtrnáct dní. Obědy se dováží ve všedních dnech, o víkendech a svátcích. 
 2. Z Nemocnice Krnov, I.P. Pavlova. Cena 1 oběda činí 65,- Kč až 67,- Kč podle vybrané diety. Obědy se dováží pouze ve všedních dnech.
  Strava se dováží jen těm uživatelům, kteří mají nařízenou přísnější dietu (např. onemocnění slinivky, žaludku, žlučníku) nebo diabetickou dietu, ale bez možnosti výběru.

Obědy jsou uživatelům dováženy ve speciálních termonosičích, které udržují jídlo teplé. Každému uživateli jsou zapůjčeny dva termonosiče, které jsou majetkem poskytovatele, a v případě ztráty či poškození zapříčiněné uživatelem bude požadována náhrada škody. S cenou jídlonosiče jsou uživatelé předem seznámeni. 

 

Jak žádat o poskytování pečovatelské služby

1) Prvotní informace o sociálních službách poskytovaných Pečovatelskou službou v Krnově lze získat:

 • z informačního letáku pečovatelské služby,
 • z internetových stránek www.dskrnov.cz,
 • osobní návštěvou ve Středisku pečovatelské služby v Krnově, ul. Moravská 2
 • nebo telefonním zavoláním.

2) Při osobní návštěvě zájemce o sociální službu ve středisku pečovatelské služby jsou zájemci podány základní informace o poskytování pečovatelské služby a předána: 

 • Pravidla o poskytování pečovatelské služby a
 • kontakt ve formě vizitky s telefonními čísly na pečovatelskou službu. 

Poté si pověřený pracovník domluví návštěvu se zájemcem o sociální službu v jeho domácím prostředí, kde je sepsána žádost o poskytování pečovatelské služby a domlouvá se následná návštěva k podpisu smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

3) Při telefonním kontaktu si pověřený pracovník domlouvá návštěvu se zájemcem o sociální službu v jeho domácím prostředí, kde jsou zájemci podány základní informace o poskytování pečovatelské služby a předána:

 • Pravidla o poskytování pečovatelské služby a
 • kontakt ve formě vizitky s telefonními čísly na pečovatelskou službu

včetně sepsání žádosti o poskytování pečovatelské služby a domlouvá se následná návštěva k podpisu smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

Úhradu za službu uživatel neplatí spadá-li do některé z těchto kategorií. Musí však dodat:

 • Příslušný doklad - účastník národního boje za osvobození dle zákona č. 155/1943 Sb.
 • Příslušný doklad - osob, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci.
 • Příslušný doklad - osob, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců (povinný údaj).
 • Příslušný doklad - pozůstalí manželé (manželky) po osobách uvedených v písmenech c), d) a e) starším 70 let („ruší se“ s účinností od 1. ledna 2014 dle zákona č. 366/2011 Sb.) - (povinný údaj).

Zahájení poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba se poskytuje na základě žádosti zájemce o sociální službu nebo jeho zákonného zástupce, kterou uplatňuje na předepsaném formuláři a na základě uzavřené smlouvy mezi uživatelem na straně jedné a Domovem pro seniory Krnov jakožto poskytovatelem sociální služby na straně druhé.

Při akutní potřebnosti a naléhavosti zájemce o poskytování pečovatelské služby lze dohodnout sociální péči i ústně, a poté dodatečně vyplnit žádost o poskytování pečovatelské služby a posléze uzavřít smlouvu mezi uživatelem a poskytovatelem s účinnosti od data zahájení sociální služby.

Metody práce s uživatelem

Součástí poskytovaných služeb je i tvorba tzv. individuálního osobního plánu uživatele. Individuální osobní plán zahrnuje plánování v průběhu poskytované sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností uživatele. Osobní cíl uživatele je sestavován pověřeným pracovníkem poskytovatele, a to sociálním pracovníkem při sjednání sociální služby a doplněním klíčovým pracovníkem během poskytování sociální služby, za účasti uživatele. Klíčového pracovníka určí vedoucí pracovník. Ke každému uživateli přistupujeme individuálně, kde převažuje osobní přístup a je zachována ochrana lidských práv. Při práci s uživateli se pracovníci řídí vypracovanými vnitřními předpisy, které byly vypracovány v cílech standardů kvality pro poskytování sociální služby.

Kapacita

Kapacita pečovatelské služby je 330 uživatelů. 

Způsob vyřizování stížností uživatelů

Uživatelé pečovatelské služby mohou kdykoli uplatňovat jakoukoliv stížnost na kvalitu, způsob poskytování, aniž by tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi. Uplatňování stížnosti nesmí být důvodem k negativnímu postoji vůči uživateli, a to i v případě, že stížnost podá jeho zástupce nebo rodinný příslušník.

Stížnost může uživatel a jiné osoby podat: ústně, písemně, elektronicky i anonymně.

Na každém středisku pečovatelské služby je poštovní schránka, do které mohou uživatelé své písemné stížnosti vhazovat. Veškeré stížnosti jsou evidovány a písemně vyřizovány.

Pečovatelská služba má vypracována pravidla, se kterými jsou seznámeni uživatelé služby i pracovníci pečovatelské služby.

Stížnost podána na vedení PS musí být adresována zaměstnavateli –  ředitel/ka, Domov pro seniory Krnov, Rooseveltova 2141/51, Krnov.

Ukončení pečovatelské služby

Uživatel může smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodů ze dne na den na základě podpisu uživatele nebo zákonného zástupce o výpovědi ze smlouvy.

Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

 • jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy,
 • jestliže se uživatel vyjadřuje k pečovatelce vulgárně nebo nevhodným způsobem a vytváří to nepřátelské, ponižující nebo zneklidňující prostředí,
 • jestliže pracovníky pečovatelské služby opakovaně ohrožují domácí zvířata (např. psi) od uživatele nebo domácí zvířata rodinných příslušníků uživatele,
 • pominou-li důvody pro poskytování pečovatelské služby, zejména z důvodů zlepšení zdravotního stavu a uživatel tak nespadá do cílové skupiny osob, pro které je pečovatelská služba určena.

Výpověď ze strany poskytovatele je vyhotovena písemnou formou ve dvou exemplářích. Uživatel obdrží jedno vyhotovení k podpisu veřejnou službou (poštovní zásilkou).

Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených (viz výše) činí 15 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď uživateli doručena.

Materiální a technické vybavení pečovatelské služby

Pečovatelská služba v Krnově má takové materiální a technické vybavení, které odpovídá druhu a rozsahu poskytovaných služeb.

Vlastníkem budov domů s pečovatelskou službou je Město Krnov. Jedná se o tři Domy s pečovatelskou službou Krnov (dále jen DPS) na ulicích Moravská, Slezská, Hlubčická, 

U Jatek a Rooseveltova, ve kterých je umístěno zázemí středisek pečovatelské služby. 

Popis prostorů středisek pečovatelské služby:

 • DPS I na ulici Hlubčická – chodba, kancelář pečovatelek, úklidová místnost, místnost pro zajištění praní a žehlení prádla + sušárna, sociální zařízení pro pracovníky, šatna, místnost pro ukládání termonosičů
  http://www.dskrnov.cz/sites/default/files/images/dps1.jpg  http://www.dskrnov.cz/sites/default/files/images/dps2.jpg
 • DPS II na ulici Moravská – kancelář vedoucí pečovatelské služby, kancelář pečovatelek, sklad, místnost s automatickými pračkami, sušárna, úklidová místnost, šatna pracovníků, 2x sociální zařízení pro pracovníky, kancelář pro řidiče, místnost pro ukládání termonosičů
  http://www.dskrnov.cz/sites/default/files/images/dps3.jpg
 • DPS III na ulici Rooseveltova – chodba, kancelář pečovatelek, úklidová místnost, místnost pro zajištění praní a žehlení prádla, sušárna + sociální zařízení pro pracovníky, sušárna
  http://www.dskrnov.cz/sites/default/files/images/dps4.jpg

Pečovatelská služba působí jako terénní služba, a to:

 • v domácnostech uživatelů pobývajících na území města Krnov 
 • v domácnostech uživatelů bydlící mimo město Krnov, a to do 15 km
 • v domácnostech uživatelů v Domech s pečovatelskou službou v Krnově, na ulicích Moravská, Slezská, Hlubčická, U Jatek a Rooseveltova

Ve střediscích pečovatelské služby je zajišťováno praní a žehlení prádla uživatelům pečovatelské služby a další činnosti s tímto spojené. Pro zajištění praní a žehlení prádla jsou střediska pečovatelské služby vybaveny automatickými pračkami, napařovacími žehličkami a mandly. Strava se dováží v termonosičích.

Terénní pečovatelská služba je poskytována uživatelům bydlící na celém území města Krnova a také v přilehlých obcích do 15 km, a to v jejich přirozeném sociálním prostředí

(domácnostech) uživatelů. Pečovatelská služba má k dispozici pro zajištění zejména rozvozu obědů, nákupů a různých pochůzek, tři dodávková služební vozidla. Pracovníci mají k dispozici pro zajištění pečovatelské služby služební jízdní kola.