Poslání

Posláním Pečovatelské služby v Krnově je poskytovat podporu osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc při péči o vlastní osobu a svou domácnost.  

Poskytujeme sociální službu, která umožňuje osobám v maximální možné míře zachovat dosavadní způsob života v domácím prostředí.

Pečovatelská služba v Krnově poskytuje tyto činnosti

Základní sociální poradenství

 • Poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Základní činnosti sociální péče

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Působnost terénní pečovatelské služby

 • V domácnostech uživatelů pobývajících na území města Krnov .
 • V domácnostech uživatelů bydlící mimo město Krnov, a to do 15 km.
 • V domácnostech uživatelů v Domech s pečovatelskou službou v Krnově, na ulicích Moravská, Slezská, Hlubčická, U Jatek a Rooseveltova.

Své služby poskytuje v pracovní dny, tj. pondělí až pátek, od 7:00 do 21:00 hodin.

O víkendech a svátcích je služba zajišťována od 07:00 do 19:00 hodin.

Pečovatelská služba v Krnově je poskytována podle zákona o sociálních službách za úhradu dle platného sazebníku.

Specifikace okruhu osob, kterým je pečovatelská služba určena

Osoby v nepříznivé sociální situaci z důvodu snížené soběstačnosti s ohledem na věk, chronické onemocnění nebo z důvodu dlouhodobého či krátkodobého zdravotního stavu

 

Důvody pro neposkytnutí pečovatelské služby

 • Osoba žádá činnosti nebo sociální službu, kterou pečovatelská služba neposkytuje.
 • Je naplněna kapacita služby.
 • Zdravotní stav osoby vyžaduje celodenní zdravotní péči.
 • Osobě byla vypovězena smlouva o poskytování služby v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Cíle pečovatelské služby

 • Podporovat dosavadní způsob života uživatele v domácím prostředí pomocí udžení schopností v oblastech péče o svou osobu a v sociálních kontaktech.
 • Podporovat zprostředkování návazných a veřejných služeb, které jsou v daném místě dostupné.
 • Posilovat soběstačnost a zachovávat důstojnost uživatele s důrazem na dodržování lidských práv a jedinečnost uživatele a jeho individuální potřeby.
 • Dosáhnout žádoucí profesionality u všech zaměstnanců pečovatelské služby s ohledem na potřeby uživatelů.

Zásady pečovatelské služby

 • Zachování lidské důstojnosti s důrazem na dodržování lidských práv a jedinečnost uživatele.
 • Individuální přístup k uživatelům s ohledem na jeho specifické potřeby a přání.
 • Rychlé přizpůsobení služby požadavkům uživatele při změně jeho situace.
 • Rovnost a partnerské postavení uživatele i poskytovatele.
 • Spolupráce s rodinou uživatele služby.