Veřejný závazek

Poslání

Vytvořit a zajistit podmínky pro důstojný a bezpečný život těm občanům seniorského věku, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu nejsou schopni  sami, nebo s pomocí rodiny, nebo jiných forem sociální služby, žít ve vlastním sociálním prostředí (tj. v domácnosti). Vzhledem ke svým specifickým potřebám potřebují stálý dohled, pomoc a  asistenci druhé osoby při výkonu běžných  denních činností a potřebují ošetřovatelskou péči.

Rozhodnutí pro nástup do domova je jediným vhodným řešením nepříznivé sociální situace.

 

Cíle poskytované služby

 • Zajistit klientovi důstojný závěr života kvalitní a bezpečnou péčí (dotazníky, pozorování)
 • Zachovávat co nejdéle soběstačnost klienta (individuální plánování, aktivizační činnost každodenního života)
 • Dosáhnout žádoucí profesionality u všech zaměstnanců DZR (podpora nezávislého odborníka v průběhu roku, hodnocení zaměstnanců DZR)

 

Zásady poskytované služby

 • Lidský přístup a vztah ke klientům
 • Individuální přístup ke každému klientovi na základě přizpůsobení poskytování služby jeho potřebám a zájmům
 • Posilování partnerského vztahu s klientem a jeho rodinou
 • Zaměření na celkový obraz jedince - uspokojování jeho lidských potřeb podporou a péčí a respektování jeho volby
 • Nestrannost při poskytování sociální služby klientům – ke všem klientům rovný přístup

 

Cílová skupina

Věková struktura cílové skupiny

 • mladší senioři (65 – 80let)
 • starší senioři (nad 80let)

Okruh osob, kterým je služba určena

 • Osobám s Alzheimerovou chorobou
 • Osobám s ostatními typy demence
 • Osobám se stabilizovaným duševním onemocněním
 • Osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů těchto onemocnění, a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Okruh osob, kterým není služba určena

 • Osobám s nestabilizovaným chronickým duševním onemocněním
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • Osobám trpícím přenosnými infekčními chorobami

Kapacita pobytové služby DZR je 35 míst.

 

Důvody pro neposkytunutí sociální služby

 • Kapacita pobytové služby je naplněna
 • Žadatel nesplňuje rozhodující kritéria cílové skupiny
 • Žadatel v uplynulém půlroce využíval služeb DZR a porušil podmínky poskytování služby uvedené ve smlouvě jako výpovědní důvody. Z tohoto důvodu byla s klientem ukončena smlouva ze strany poskytovatele.